4 هزار و 289 نفر با خرید اوراق تسهیلات مسکن در هفته گذشته خانه دار شدند