جامعه و دانش‌آموزان باید جایگاه و شخصیت معلم را حفظ کنند