تصویب دو فوریت عضویت یک طرح در کمیته مناسب سازی/ افزایش نظارت کاندیدا اعضای شورا در انتخابات مجلس