هفته آینده پایان بررسی سیاست‌های کلی برنامه ششم/طرح تجزیه یمن