نمایشگاه کتاب با ۳۵۰۰ عنوان اثر در شاهرود برپا می شود