تولید دانش‌بنیان عامل تحقق اقتصادمقاومتی است/ اقتصاد نفتی شکننده است