مدير امور فرهنگي در روابط عمومي رسانه ملي منصوب شد