امام جمعه ایلام: داشتن بصیرت عامل نجات بشر از بحران ها است