بی احتیاطی و سهل انگاری دامداران، دام ها را طعمه گرگ ها می کند