احداث زائرسرای ارزان قیمت گامی برای خارج شدن از وضعیت نمایشگاه پول و ثروت است