دعوت برای حضور در رونماییِ بیش از 20 عنوان کتاب وزارت خارجه