تجمع دانشجویان دانشگاه امیرکبیر مقابل دفتر ریاست دانشگاه