حضور معاون هنری وزیر ارشاد در اجرای کنسرت داریوش طلایی