گزارشی از علل افت دورگه‌هایی که فدای عرق‌ ملی شدند/نابودی من از تو!