مبارزه با با آفت سن مادری در ۱۱ هزار هکتار از مزارع استان سمنان