8روش برای مقابله با استرس و شوک های روحی؛ خودمهربانی محور اصلی