دستور وزیر بهداشت برای تعطیلی بیمارستان‌های فاقد کلینیک