بازديد مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران از شهرك صنعتي مباركه