دوره تربیت معلم قرآن ویژه خواهران در زنجان برگزار می شود