میزبانی قهرمانی وزنه‌برداری ۲۰۱۵ آسیا از نپال گرفته می‌شود/ تایلند، میزبان احتمالی بعدی