بسیج دانشجویی مشهد: آقای مطهری سفرتان را لغو کنید!