زندگی سراسر مبارزه مطهری با متحجرین سنتی و مدرن/ روشنگری در قبال التقاط فکری از ایسم‌های غربی