مسؤولان، برای بازی با افکار عمومی حاضر نیستند سوابق علمی دانشجوان بورسیه را ارائه کنند