بررسی پدیده حاشیه نشینی در استانهای کشور - ۲۲ / سمنان