بخشی از سوخت توزیع‌شده بخش کشاورزی و صنایع مازندران منحرف می‌شود