برخی کودکان مستعد تنبلی چشم هستند/ والدین کنترل کنند