کاهش دزدی فراورده‌های نفتی با افزایش نظارت/ تعامل با سازندگان داخلی برای ساخت توربین