شائبه‌هایی درمدارک یکی از متقاضیان/ هیات واگذاری در مورد باشگاه استقلال تصمیم می‌گیرد