با فرار نخبگان ژن استعدادهای برتر از کشور خارج می شود