مرادی: آدرس‌های غلط از داخل و سوءاستفاده اعراب باعث سردی رابطه با آیان شد/جام نامجو را احیا می‌کنیم