سایه‌ایران بر اجلاس‌سالیانه‌کشورهای حاشیه خلیج فارس از نگاه فرانس‌پرس