نماینده مردم بویراحمد ودنا از روستاهای بخش پاتاوه بازدید کرد