سید حسن خمینی: زینتی که باید نام امام(ره) را داشته باشد در ستاد اجرایی امام شاهدیم