سه رزمی کار قزوینی در مسابقات بین المللی فول نیوکنتاکت تهران شرکت می کنند