مخترعین مشتری ندارند /نبود زنجیره تامین فکری در واحدهای بزرگ صنعتی