چرا شیطانی پس از ۶۰۰۰ سال عبادت از درگاه الهی رانده شد؟