4 هزار کیلومتر فیبر نوری اطلاعات نفت ایران را منتقل می‌کند