فراخوان جشنواره پوستر و کلیپ با موضوع نامه رهبری به جوانان اروپا و آمریکا اعلام شد