کل اعتبارات آموزش و پرورش بوشهر تخصیص یافت/ فعالیت ۱۴ هزار معلم