مسابقات بین المللی قرآن زمینه‌ساز همفکری اندیشمندان جهان است