حریف پرسپولیس با دو همراه کمتر در تهران/ بنیادکار فهرست 27 نفره را ارسال کرد