اطمینان از کیفیت کالای پزشکی با راه اندازی شبکه قانونی توزیع کالا