آشوری: بهترین فرصت به تهدید تبدیل شد/ عدم اعزام تیم به آذربایجان یک تصمیم احساسی بود