معاون وزیر: ستودن معلم نمادی از دیندار بودن جامعه است