فرماندارسقز: شوراهای حل اختلاف وظایف خود را به صورت کامل انجام دهند