نیازی به کمک خارجی برای رفع کمبودهای اینترنت افغانستان نداریم