حضور رئیس دانشگاه زیتونیه تونس در جلسه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم/ بحث انتخاباتی مطرح نشد