اتمام مهلت پرداخت سود سهام سال 92 از طريق شعب بانك ايران زمين