تشریح حادثه شب گذشته از زبان الهام چرخنده؛ سوقصد یا حادثه؟