واکنش خصوصی‌سازی به ادعای پیروزی هدایتی/مهم بدهی شرکت هاست نه اشخاص